PANORAMA woon- en bedrijfsvastgoed logo

Panorama is een sterke speler op zowel de commerciële als de residentiële vastgoedmarkt en is in volle expansie. Doorheen Vlaanderen zijn we dagelijks actief, voornamelijk in de gouden driehoek Antwerpen-Brussel-Gent alsook geheel West-Vlaanderen. Je zal terechtkomen in een dynamisch en groeiend bedrijf met een jong en energiek team. Zin om te bouwen aan Panorama en aan je eigen toekomst? Twijfel dan niet langer, bezorg ons je CV per mail en wie weet kom je ons team versterken!

https://www.panorama.immo/NL

Op zoek naar een PANORAMIST(E), LEES HIER HET WEDSTRIJDREGLEMENT

Artikel 1
De wedstrijd wordt georganiseerd door Panorama B.V.B.A., BTW BE 0898.820.212, Torhoutse steenweg 344, 8200 Brugge (België). Deelname aan de wedstrijd is gratis en zonder aankoopverplichting. De wedstrijd loopt van donderdag 12/12/2019 tot vrijdag 17/07/2020.

De prijzen, die in het kader van deze wedstrijd worden toegekend, zijn enkel overdraagbaar aan personen die minstens 18 jaar oud zijn. De prijzen kunnen in geen enkel geval worden ingewisseld voor geld of een ander product of dienst. Zo een winnaar zijn prijs niet in ontvangst zou willen of kunnen nemen binnen de 30 dagen nadat de wedstrijd is afgesloten, zal hij geen recht op vergoeding hebben.
Het deelnemen aan deze wedstrijd betekent de aanvaarding van dit reglement, ook van de eventuele latere wijzigingen die, bijvoorbeeld door overmacht, noodzakelijk zijn. De deelnemers zullen in de mate van het mogelijke verwittigd worden van dergelijke wijzigingen.
Artikel 2
Deze wedstrijd is open voor iedereen die ouder is dan 18 jaar en in België of Nederland woont. Personeelsleden van Panorama en hun gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen mogen aan de wedstrijd deelnemen. Winnaars die niet aan deze voorwaarden voldoen, krijgen geen prijs uitgereikt.
Artikel 3
De wedstrijd is gebaseerd op:
De deelnemers: de personen die geldig deelnemen aan de wedstrijd door een persoon aan te brengen die we dan nadien in dienst nemen.
De uitkomst: een aanwerving (Panorama bedrijfsvastgoed)
Om op een geldige manier aan deze wedstrijd deel te nemen moet de deelnemer:
* Een persoon voorstellen die past binnen team Panorama bedrijfsvastgoed, rekening houdend met ervaring en/of commerciële ingesteldheid. Dit door middel van een mail te sturen naar jobs@panorama.immo met hierin de naam van de betreffende alsook een kleine motivering;
* Een bevestigingsmail van Panorama ontvangen die bevestigt dat de persoon aan dit reglement beantwoordt;

Artikel 4
Er zijn 3 prijzen: elke prijs bestaat uit waardebonnen naar keuze van een webshop, restaurant etc. naar keuze ter waarde van € 1.500.
De prijs is nominatief en mag in geen enkel geval worden overgedragen of doorverkocht aan een derde op straffe van annulering.
De beslissing van de organisator met betrekking tot de aanduiding van de winnaar is onherroepelijk en definitief.
De organisator zal geen verdere informatie over deze wedstrijd of de prijs verstrekken.
Artikel 5
De winnaars zijn de deelnemers aan de wedstrijd die zorgen voor een nieuw teamlid voor Panorama bedrijfsvastgoed.
De winnaars worden per e-mail verwittigd.
Nadat de winnaars per mail in kennis zijn gesteld, zullen zij hun prijs binnen de maand per e-mail moeten bevestigen aan jobs@panorama.immo.
Zonder antwoord binnen de gevraagde termijn of bij een vastgestelde onregelmatigheden behoudt Panorama het recht om de winst te annuleren.
Artikel 6
Panorama B.V.B.A. kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor incidenten verbonden aan het netwerk, verliezen, vertragingen of technische gebreken door internet, de telefoonlijnen of elk ander technisch incident.
Panorama B.V.B.A. kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor om het even welke schade die voortvloeit uit een ongeval, verlies, diefstal of schade aan persoonlijke goederen die zich tijdens het aankopen van de goederen met de bon(nen) voordoet.
Panorama B.V.B.A. behoudt zich het recht de wedstrijd te onderbreken, te veranderen, te verlengen, of te beëindigen indien de omstandigheden dit verplichten zonder dat zij enige vergoeding verschuldigd zou zijn aan de deelnemers. Ethias nv draagt hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid. Ethias kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor een verkeerde ingeving van persoonsgegevens van de kandidaat.
Artikel 7
In overeenstemming met de bepalingen van de Europese verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (“RGDP”), zullen de gegevens van de deelnemers, na hun uitdrukkelijke toestemming, in een databank worden opgenomen en bestemd zijn om gebruikt te worden met het oog op de promotie en de verkoop van de producten van Panorama B.V.B.A., die instaat voor de verwerking ervan. De deelnemers hebben recht tot inzage en verbetering van hun eigen gegevens. De algemene voorwaarden met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de organisator kunnen worden geraadpleegd op https://www.panorama.immo/nl/bedrijfsvastgoed/privacyvoorwaarden/
De deelnemers kunnen op ieder ogenblik bezwaar maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens voor prospectiedoeleinden door een gedateerde en ondertekende brief met een recto-versokopie van hun identiteitskaart te sturen naar Panorama B.V.B.A., Torhoutse Steenweg 344, 8200 Brugge of per e-mail naar jobs@panorama.immo

Artikel 8
Elke klacht over deze wedstrijd moet schriftelijk per post worden gestuurd ten laatste binnen de 7 werkdagen na het sluiten van de wedstrijd naar volgend adres: Panorama B.V.B.A., Torhoutse Steenweg 344, 8200 Brugge. Elke klacht die buiten deze termijn of niet per post wordt ingediend, zal niet worden aanvaard.
 

gewenste ervaring

geen ervaring

Download bijlage(s)